Skip to content
Consulting

When you have no idea how to tell your story with data or to show your data and make it meaningful, we help you find an insightful way for data-driven communication.

หากคุณยังไม่มีไอเดียในการเล่าข้อมูลให้เป็นเรื่องราว หรือไม่รู้ว่าจะนำเสนอข้อมูลออกมาอย่างไรให้สื่อความหมาย เราจะช่วยคุณคิดหาแนวทางสื่อสารที่ขับคลื่นด้วยข้อมูล

Featured Projects
Data Story

We provide various types of data stories to show your data and tell your story way better.

เราให้บริการหาวิธีเล่าเรื่องด้วยข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ที่จะช่วยนำเสนอข้อมูลที่คุณมี เพื่อสื่อสารข้อมูลออกมาเป็นเรื่องราวได้ดีกว่าเดิม

1. Storytelling

Get your data visualized and explained with some key insights, added with creative stories and visuals in a web-based format.

แปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพ แล้วอธิบายข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประเด็นสำคัญจากข้อมูลผ่านเรื่องราวและงานออกแบบที่สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบเว็บไซต์

Our Sample Projects
See All Storytelling
2. Map&Dashboard

Get your geographic information visualized into a web-based map or dashboard to let audiences explore the data.

นำข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ของคุณมาแสดงผลเป็นแผนที่หรือแดชบอร์ดบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสำรวจเพิ่มได้ด้วยตัวเอง

Our Sample Projects
See All Map&Dashboard
3. Quiz

Let your audiences learn about the insights via the lists of web-based questions while comparing results with other users.

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้ประเด็นเชิงลึกผ่านชุดคำถามในเว็บไซต์ที่มาในรูปแบบควิซ แล้วรวบรวมคำตอบเอาไว้เปรียบเทียบกับผู้ใช้งานเว็บคนอื่นๆ

Our Sample Projects
See All Quiz
4. Infographic

Get your data and story explained into a set of static artworks.

เล่าเรื่องราวและข้อมูลของคุณให้ออกมาเป็นงานภาพอินโฟกราฟิก

Our Sample Projects
See All Infographic
Workshop

We equip you with fundamental knowledge and tools to create a data story yourselves, with our exclusive and initiative class.

ชั้นเรียนพิเศษที่จะช่วยมอบเครื่องมือและความรู้พื้นฐานสำหรับเล่าเรื่องราวผ่านข้อมูลด้วยตัวของคุณเอง

Featured Projects
WeVis

We are open to collaboration in our non-profit project: a civic technology aiming to empower people with technology and open data.

เราเปิดรับโอกาสที่จะได้ร่วมงานในโปรเจกต์ไม่แสวงหากำไรในนามของ WeVis เทคโนโลยีภาคประชาสังคมที่มุ่งหวังจะเพิ่มพลังให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด

How to work with us
For Project

หากองค์กรของคุณต้องการทำโปรเจกต์ร่วมกับ Punch Up หรือ WeVis เพื่อความสะดวกในการเริ่มงาน หากท่านต้องการติดต่อจ้างงาน โปรดกรอกฟอร์มตามลิงก์นี้

For Workshop

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อเวิร์กช็อป โปรดส่งอีเมลเข้ามาที่

พร้อมระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อหน่วยงานที่ติดต่อ
  2. ชื่อ และช่องทางติดต่อของผู้ประสานงาน
  3. หัวข้อของการเวิร์กช็อป
  4. จุดประสงค์หลักในการจัดเวิร์กช็อป และจำนวนผู้เข้าร่วม
  5. ต้องจัดกิจกรรมในช่วงใด

ทางเราจะตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุดผ่านอีเมลที่แจ้งเข้ามา