Skip to content
data
+design+
story

We create meaningful conversation with data + design + story.

Through storytelling and visualization, we provide a service of consulting and create new ways of communication.

What We Do
CONSULTING

When you’ve no idea how to tell your story, we help you design creative and insightful ways.

หากคุณมีเรื่องหรือข้อมูลที่อยากเล่า เรายินดีช่วยออกแบบวิธีสื่อสาร ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

DATA STORY & VISUALIZATION

We provide a variety of innovative tools to tell your story way better : data visualization, interactive content, visual essays, etc.

เรารับออกแบบและผลิตชิ้นงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้ข้อมูลน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

DATA STORYTELLING WORKSHOP

We’re happy to offer a fun and friendly session to make you learn how to tell story yourself.

เรารับจัดเวิร์คชอปเพื่อแนะนำและให้คุณทดลองเรียนรู้ที่จะออกแบบการเล่าเรื่องด้วยตัวคุณเอง

Client Project
<Client> <>

จับโกงงบ COVID-19 ด้วย ACT AI

การใช้จ่ายเงินกู้ 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกนำมาเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยลดภาระของประชาชนและสื่อมวลชนในการติดตามและตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าของเงินกู้ก้อนนี้

Government’s 1.5-triillion-baht loan fund for relief and stimulus measures against the outbreak of the coronavirus has been visualized to help the public and media to monitor its spending.

Studio Project
<Studio> <>

Waste is money, Upcycling is culture

โปรเจกต์ใหม่ของนักศึกษาฝึกงาน Data Storytelling Bootcamp PUxELECT รุ่นที่ 1 ที่พาไปทำความรู้จักโลกของการ Upcycling วิถีใหม่แห่งการลดขยะ เพิ่มมูลค่าและช่วยโลก

A new project of Data Storytelling Bootcamp PUxELECT internship (1st generation) that takes you to the upcycling world, a new way of reducing waste for adding value and saving the world.