Skip to content
data
+design+
story

We create meaningful conversation with data + design + story.

Through storytelling and visualization, we provide a service of consulting and create new ways of communication.

What We Do
CONSULTING

When you’ve no idea how to tell your story, we help you design creative and insightful ways.

หากคุณมีเรื่องหรือข้อมูลที่อยากเล่า เรายินดีช่วยออกแบบวิธีสื่อสาร ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

PRODUCTION

We provide a variety of innovative tools to tell your story way better : data visualization, interactive content, visual essays, etc.

เรารับออกแบบและผลิตชิ้นงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้ข้อมูลน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

WORKSHOP

We’re happy to offer a fun and friendly session to make you learn how to tell story yourself.

เรารับจัดเวิร์คชอปเพื่อแนะนำและให้คุณทดลองเรียนรู้ที่จะออกแบบการเล่าเรื่องด้วยตัวคุณเอง

Client Project
<Client> <>

โควิด-19 ทำให้เห็นอะไรในระบบสุขภาพไทย ?

Studio Project
<Studio> <>

ELECT after Election Exhibition

นิทรรศการชั่วคราวที่ทดลองเปลี่ยนชุดข้อมูลจากหน้าจอ เพื่อสร้างอีกรูปแบบของประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับคนไทย ด้วยรัฐสภาจำลอง ที่ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ผู้แทน’ ของเราได้ด้วยตัวเอง

The temporary exhibition held to interpret information from screen to space experience – offering another way to explore data about Thailand’s latest election and democratic ideas.