Skip to content
Article/Event

อยากเห็นสังคมรอบตัวดีกว่านี้?

ใครหลายคนอยากเห็นสังคมรอบตัวดีกว่านี้.. แต่พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้หยุดแค่คำว่า ‘อยาก’ และได้ทดลอง ‘ลงมือ’ ใช้พลังของ ‘ข้อมูล’ มาสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นจริง

4 สัปดาห์กับเกือบ 50 ชีวิต ที่ได้เข้าร่วม #DataComLab พื้นที่ทดลองให้ทุกคนได้เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และลงมือสร้างไอเดียของพวกเขาให้เป็น Data Communication Prototype เพื่อตอบคำถามคาใจจากการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างบทสนทนาและขับเคลื่อนสังคมที่เราอยากอยู่ และนี่.. คือ 22 ไอเดียการใช้พลังของ ‘ข้อมูล’ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ฟังพวกเขาเล่าถึงผลงานทั้งหมดได้ใน Pitching Day: https://youtu.be/v2BF0On_Gfo

 

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio