Skip to content

Project

Our selected projects
<>
ล่า หา ‘คาร์บอนเครดิตเกิน’

กลไกตลาดคาร์บอนเครดิตและแนวทางการพัฒนาโครงการลดและชดเชยคาร์บอนเครดิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถไปสู่การแก้ปัญหาลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่?

Current carbon credit market mechanisms and guidelines for developing carbon credit reduction and compensation projects. Will it really be possible to solve the problem of reducing global warming?

<>
The Canopy Project : ร่มไม้ของโลกศิลปะไทยร่วมสมัย

ข้อมูลนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยผ่านการรวบรวมและศึกษาข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – 2565 จำนวนทั้งสิ้น 857 นิทรรศการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศของโลกศิลปะไทยร่วมสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา

Information on contemporary Thai art exhibitions has been collected and studied from 1974 – 2022, totaling 857 exhibitions to reflect the ecosystem of the contemporary Thai art world that has changed over t…

<Client> <>
หนี้ครัวเรือนไทย วิกฤตแค่ไหน ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม?

ปัญหาหนี้ของคนไทยน่ากังวลมากแค่ไหน? ตอบคำถามผ่าน 1) คนไทยมีหนี้เยอะแค่ไหน 2) สถานการณ์หนี้คนไทยรุนแรงแค่ไหน และวิธีการอยู่กับหนี้อย่างไรไม่ให้เดือดร้อน

How worrisome is the Thai people’s debt problem? Answer questions through 1) How much debt do Thai people have? and 2) How severe is the Thai people’s debt situation?, How to live with debt without getting into trouble?

<Client> <>
Home & Hope : “บ้าน” กับความหวังของคนไทย

สำรวจข้อมูลจาก 3 ปัจจัยสำคัญ : ราคาและความสามารถในการซื้อ, การเข้าถึงแหล่งงาน และการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ในการหาบ้านในฝันของคนเมืองที่อาศัยในกทม.และปริมณฑล ว่าโอกาสในการสามารถหาบ้านในฝันมีมากแค่ไหน

Explore data from 3 important factors : Price and affordability, access to job and access to public transport, in finding the dream home of city people living in Bangkok and the surrounding area. …

<Studio> <>
Under the Asian Moon

Let’s explore 45 full moon celebration related festivals spanning across 13 countries, unveiling the rich heritage of two prominent ancient lunisolar calendar families in Asia: the Chinese Calendar Family and the Hindu Calendar Family.

<Client> <>
คนไทย วิจัยอะไรกัน?

ชวนสำรวจงานวิจัยและทีสิสไทย ผ่าน 3 เทรนด์ใหญ่ ในช่วง 1 ทศวรรษ นับตั้งแต่ปี 2012 ว่างานวิจัย 545,304 ชิ้น ที่ผ่านมา คนไทย วิจัยอะไรกัน?

Explore Thai research and Thesis through 3 big trends in the decade since 2012: 545,304 pieces of research in the past, what did Thai people research?

<Client> <>
Voice of Chana

ร่วมสำรวจผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะต่อวิถีชีวิต อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ผ่าน Voice of Chana แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกของชาวจะนะและปัญหานิคมฯ ผ่านข้อมูลที่ชาวจะนะและกรีนพีซร่วมกันเก็บกว่าสองปี

Explore the impact of the Chana Industrial Estate on the way of life, careers, and community economy through “Voice of Chana”, a platform that will help you understand the world of the Chana peopl…

<Client> <>
TK: Question Me

เพราะการเจอคำตอบที่ชอบ เริ่มจากการตั้งคำถามที่ใช่ ให้คำถามช่วยค้นหาตัวตนของเราด้วย Quiz จาก TK Park ที่จะทำให้เราช่วยหาเส้นทางชีวิตในอนาคต

How to finding the best answer, Start by asking the right questions. Let questions help you find your identity with “Quiz” from TK Park that will help you find your future life path.

<Client> <>
2019 Disease Burden Result

ชวนทุกคนไปทำความรู้จัก “การสูญเสียปีสุขภาพดี” หรือที่เรียกว่า Disability-Adjusted Life Year (DALY) ผ่านงาน Data Visualization ที่จะช่วยให้เราเห็นว่า โรค/อาการบาดเจ็บ ไหนส่งผลให้คนไทยเสียเวลาในชีวิตไปกับการเจ็บป่วย หรือ ตาย (ก่อนวัยที่ควรจะตาย) มากที่สุด

<Client> <>
Internet Lost Education Error!

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตช่วยให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องผ่านห้องเรียนออนไลน์ การเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กบางกลุ่มในประเทศไทยจึงเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

งานนี้จะพาไปสำรวจการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนยากจนพิเศษในประเทศไทย ผ่านไวไฟที่รัฐจัดให้บริการ อย่างไวไฟหมู่บ้านและโครงการเน็ตประชารัฐ