Skip to content

Project

Our selected projects
<Studio> <>
ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย

สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ที่ทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และผลักดันการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล

Data-storytelling media established to promote democratic ideas in Thailand, while encouraging data-driven discussion and information sharing.

<Client> <>
Punch Up x Thairath : ปลาทูไทยกำลังจะหายไปจากโลก

เรื่องของ ‘ปลาทู’ ที่อาจจะเคยได้ยินหรือผ่านตามาหลายต่อหลายครั้ง ถูกหยิบมาเล่าใหม่ในมิติของ Data Storytelling พร้อมใส่ส่วนผสมของ Design ที่ชวนให้เรื่องเล่า ‘อร่อย’ ขึ้น

The story of mackerel in Thai dishes and its situation has been repeatedly told. This time, we have redesigned a new way to tell ‘Platu’ story with information design and some playful interactivity.