Skip to content
Punch Up Team
Article
Data + Design งานน่าดูจาก Innovation By Design Awards
Article/Brief
สูงกว่าตึกดูไบ ใหญ่ท่วมแมนฮัตตัน! Visualization จำลองปริมาณ ขวดพลาสติกจากทั่วโลก
Article/Brief
จากอัตตาสู่ประชาธิปไตย Visulization 200 ปีแห่งระบอบการปกครอง
Article/Behind the Scenes
เลือก(ตั้ง)แล้วได้อะไร? อยากรู้.. เลยจัดให้ใน ‘ELECT after Election’
Article/Brief
ช้อปปิ้งทีนี่เงินหมดไปกับอะไร? ไอเดีย Data Visualization บนใบเสร็จ
Article/Brief
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ Data Visualization ผ่านแผนที่ Interactive Timeline
Article
เรียนเลขผ่านการทอผ้า กับ Beweave !t
Article
งานที่อยากให้คุณดูจากเวที Data Journalism Awards
Article/Brief
หลัก 6 ข้อของ Google สำหรับการแสดงผลข้อมูลเป็นภาพ
Article/Brief
หยิบข้อมูลโลกร้อนย้อนหลัง 150 ปีมาเล่าเป็นภาพ