Skip to content

Project

Our selected projects
<Studio> <>
ELECT after Election Exhibition

นิทรรศการชั่วคราวที่ทดลองเปลี่ยนชุดข้อมูลจากหน้าจอ เพื่อสร้างอีกรูปแบบของประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับคนไทย ด้วยรัฐสภาจำลอง ที่ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ผู้แทน’ ของเราได้ด้วยตัวเอง

The temporary exhibition held to interpret information from screen to space experience – offering another way to explore data about Thailand’s latest election and democratic ideas.

<Studio> <>
ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย

สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ที่ทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และผลักดันการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล

Data-storytelling media established to promote democratic ideas in Thailand, while encouraging data-driven discussion and information sharing.