Skip to content
Article

Punch Up x กสศ. : เด็กยากจนพิเศษกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

500,000 คน คือจำนวนเด็กไทยที่ไม่ได้เรียนต่อเพราะความยากจน และ 2,000,000 คน คือตัวเลขประมาณการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คาดว่าจะจบลงบนเส้นทางเดียวกัน

กสศ.จึงได้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information Sytem for Equitable Education) หรือ iSEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน โดยเชื่อมโยงเลขประจำตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม 6 กระทรวงและข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

จากฐานข้อมูลชุดนี้ Punch Up จึงได้เข้าไปช่วยนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้ มาแสดงผลเพื่อให้องค์กรต่างๆ หรือภาคธุรกิจที่ต้องการทำ CSR รวมถึงคนทั่วไปที่สนใจร่วมบริจาคเข้ากองทุน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สามารถเข้าใจที่มาที่ไปของโครงการ และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านฐานข้อมูลในรูปแบบแผนที่

โดยจะแบ่งเป็น แผนที่ทุน iSEE ที่ช่วยชี้เป้าให้ผู้ใช้สามารถช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษในพื้นที่ยากลำบาก 100 โรงเรียนแรก, แผนที่ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ที่เปิดโอกาสให้ส่งมอบความช่วยเหลือรูปแบบอื่น เช่น รับเข้าทำงานหรือฝึกทักษะ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้เรียนต่อสายอาชีพขั้นสูง นอกจากนี้ ยังมีคำอธิบายถึงการทำงานของกองทุน และการบริจาค ในรูปแบบของ Scrollytelling หรือเรื่องราวที่จัดเรียงให้ทำความเข้าใจผ่านการ Scroll หน้าจอทีละขั้นตอนด้วย

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio