Skip to content

About / Career

Job Vacancy

📌 นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

บริษัท พันช์อัพ เวิลด์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการทำงาน หรือผู้ที่บริษัทคาดหวังในการเข้าทำงานกับบริษัท โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน