Skip to content

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้คุกกี้ (Cookies Privacy Policy) (4)

บริษัท พันช์อัพ เวิล์ด จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกใน การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันว่าจะใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎ หมายที่ เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหแ้ก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผใู้ห้บริการภายนอก ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าใช้บริการ เว็บไซต์บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธใิ์นการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาที่บริษัทเห็น สมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์นี้

Punch Up World Co., Ltd. (the “Company”) is necessary to use Cookies to operate several sections of this website in order to ensure the service provisions and to facilitate your use of the website. The Company warrants that it will only use Cookies as necessary and will adhere to the most appropriate information security standards in accordance with applicable laws, and will not disclose such information to any third party, except when certain types of Cookies that may be operated by an external service provider.  By accessing this website, it deems that you agree and accept that you will be bound by and comply with this Privacy Policy. The Company reserves the right to update or amend this Privacy Policy at any time it deems necessary and will notify you of such changes by announcing the amended Privacy Policy on the website.

3. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผใู้ช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทนี้ อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

 
สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้บริษัทใช้โปรแกรม Plausible และ Clarity ในการเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน
 
 

The Company is necessary to use different types of Cookies for different purposes which are classified into 3 types as follows

1. Strictly Necessary Cookies, which are those that are required for the website to provide its services to the user;

2. Performance Cookies, which are those that assess the performance in any section of the website. This type of  Cookies may be operated by the external service provider; and

3. Advertising Cookies, which are those used to offer relevant products or services that suit the user’s preferences. This type of Cookies may be operated by the external service provider.

For Cookies, other than the Strictly Necessary Cookies, with your consent,  the Company will only use those Cookies for a limited purpose. The Company Use Plausible and Clarity program to collect your usage data on this website.

 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
Data Subject Rights

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่าน สามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่: อีเมล privacy@localhost

The Company acknowledges and respects your rights as data subject as defined by applicable laws, particularly the right to withdraw a consent that has been given, which is available on the website. Additionally, you can delete the Cookies settings on your browser. Should you have any questions, you can contact the Company at: privacy@localhost

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท
Types and purposes for which the Company utilizes Cookies

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ 

2. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ทั้งนี้คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดย ผู้ให้บริการภายนอก และ

3. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผใู้ช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทนี้ อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

 
สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้บริษัทใช้โปรแกรม Plausible และ Clarity ในการเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน
 
 

The Company is necessary to use different types of Cookies for different purposes which are classified into 3 types as follows

1. Strictly Necessary Cookies, which are those that are required for the website to provide its services to the user;

2. Performance Cookies, which are those that assess the performance in any section of the website. This type of  Cookies may be operated by the external service provider; and

3. Advertising Cookies, which are those used to offer relevant products or services that suit the user’s preferences. This type of Cookies may be operated by the external service provider.

For Cookies, other than the Strictly Necessary Cookies, with your consent,  the Company will only use those Cookies for a limited purpose. The Company Use Plausible and Clarity program to collect your usage data on this website.

 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
Data Subject Rights

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่าน สามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่: อีเมล privacy@localhost

The Company acknowledges and respects your rights as data subject as defined by applicable laws, particularly the right to withdraw a consent that has been given, which is available on the website. Additionally, you can delete the Cookies settings on your browser. Should you have any questions, you can contact the Company at: privacy@localhost