Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
คดีอาญา… กับราคาของความยุติธรรม ที่คุณอาจต้องจ่าย

กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ในสังคมไทย ส่งผลให้เกิด ‘ราคาที่อาจต้องจ่าย’ แบบใดได้บ้าง ? ลองสำรวจเงินและเวลาที่คนไทยต้องเสียไปในงานชิ้นนี้

How much does the justice process in Thai society cost us’? Let’s explore the money and time Thai people spend when they get involved in the process.

<Client> <>
ReDesign Our Bangkok

ชวนทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเพทฯ มาช่วยกันนิยามคำว่า ‘ย่าน’ ร่วมกันใหม่ ผ่าน ReDesign Our Bangkok เพื่อนำไปศึกษาและใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานของข้อมูลต่อไป

Let’s redefine the word ‘neighborhood’ of Bangkok together through this project ‘ReDesign Our Bangkok.’ This crowdsourced data will be used as a foundation for further data-driven urban development.

<Client> <>
สืบร่องรอย เหล่าฆาตกรต่อเนื่อง ที่พรากชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัว

ร่วมสืบหาฆาตรกรร้าย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ที่พรากเวลาชีวิตของเราไปทุกวัน และทำความรู้จักกับภารกิจของสสส. ที่มีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

Understand the threads of non-communicable diseases (NCDs) that drain our lifespan. And get acquainted with the mission of Thai Health Promotion Foundation.

<Client> <>
ผ่างบเมือง :: ให้งบประมาณเมืองเป็นเรื่องตรวจสอบได้

การใช้งบประมาณของเมือง เป็นส่วนสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าประชาชนในแต่ละเมืองจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน โปรเจ็กต์นี้จึงชวนตรวจสอบงบประมาณ อบจ. ว่าถูก ใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้าง

The city’s budget spending is one of the key factors to determine the citizen’s quality of life. This project acts as the budget monitoring tool of the Provincial Administrative Organization.

<Client> <>
คนจนจะหมดไป? สำรวจสาเหตุความจนของคนแต่ละภาค

‘คนจนจะหมดไป’ วาทกรรมที่อยู่คู่สังคมและรัฐบาลไทยมาหลายสมัย งานนี้ชวนสำรวจสาเหตุความจนที่ไม่หมดไปผ่านปัจจัยรายภูมิภาค พร้อมแนวทางแก้ปัญหาอิงหลักนโยบายและวิสัยทัศน์การเมือง
‘The poor will disappear’ is a discourse that has been with Thai society for decades. This project explores the causes of poverty from a regional perspective while investigating solutions based on policy and political views.

<Client> <>
แผนที่สวนผักของคนเมือง

Punch Up ขอชวนคุณสำรวจแผนที่สวนผักคนเมือง (Thai city farm Interactive Map) 289 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ พร้อมหาคำตอบ ทำไมพื้นที่อาหารในเมืองจึงสำคัญ?

Punch Up invites you to explore 289 spaces on the Thai city farm interactive maps that located throughout the city, and let’s find out how important of food space in the city.

<Client> <>
หรือจะเป็นหนังคนละม้วน ?

ร่วมแกะรอย 3 ทุนสนับสนุนหนังไทยโดยรัฐในรอบ 10 ปี พร้อมทำความเข้าใจปัญหาวงการหนังไทยผ่านการให้ทุน เป็น 1 ใน 2 โปรเจกต์ที่ชนะเลิศและได้ร่วมพัฒนาต่อกับ Punch Up ในโครงการ DataComLab โดย CG Fund

Punch Up invites you to trace 3 Thai film grants in the past 10 years by the government support, and takes you to see the problem of Thai film industry through the funding. This is one of the two winning pr…

<Client> <>
สแกนจิตใจคนทำงานภาครัฐ

เมื่อจิตใจที่เป็นของส่วนตัว อาจส่งผลต่อหน้าที่ส่วนร่วม? Punch Up ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลลัพธ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตใจของกลุ่มคนทำงานภาครัฐไทย พร้อมเสนอทางออกที่มากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ

A data story microsite in collaboration with the School of Public Policy CMU, which explores the mental well-being of more than thousands of Thai public sector officials.

<Client> <>
เจาะปัญหาการศึกษาไทย กับชีวิตเด็กไทยที่หลุดออกนอกระบบ

Punch Up ร่วมกับ The Visual by Thai PBS นำเสนอข้อมูลน่าตกใจของเด็กไทยที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และทางออกที่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดการให้เด็กไทยมีที่ทางในการกำหนดชะตาชีวิตด้านการศึกษาของตัวเอง

In collaboration with The Visual by Thai PBS, we explain shocking data of Thai dropout students due to harsh factors. The project also explores possible solutions throughout the Thai educational system.

<Client> <>
จับโกงงบ COVID-19 ด้วย ACT AI

การใช้จ่ายเงินกู้ 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกนำมาเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยลดภาระของประชาชนและสื่อมวลชนในการติดตามและตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าของเงินกู้ก้อนนี้

Government’s 1.5-triillion-baht loan fund for relief and stimulus measures against the outbreak of the coronavirus has been visualized to help the public and media to monitor its spending.