Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
look around the shelf : มองตลาดหนังสือไทยในมิติ ความหลากหลาย ราคา และผู้ผลิต

สำรวจความหลากหลายของหนังสือในแง่ของหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังดูราคาหนังสือไทยว่าแพงเกินไปหรือไม่ ปิดท้ายด้วยข้อมูลจากฝั่งผู้ผลิตว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจส่งผลกับพฤติกรรมของผู้อ่าน

Explore the variety of books in terms of categories. Also look at the prices of Thai books to see if they are too expensive or not and information from the manufacturer’s side about what factors may affect to readers.

<Client> <>
“ภาษี” ใครจ่าย ใครใช้ ใครเจริญ

Punch Up ร่วมกับ The Active วิเคราะห์ข้อมูลและนโยบายภาษี พร้อมเจาะลึกกระบวนการงบประมาณ ด้วยความหวังว่าหากเราสามารถเสนอให้ประเทศนี้ “เก็บภาษีอย่างเป็นธรรม” และ “ใช้ภาษีอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” ได้

Punch Up, in collaboration with The Active, analyzes tax policies, while delving deep into the budgeting process, with hope to propose ways to collect taxes fairly and use them efficiently.

<Client> <>
หนี้ครัวเรือนไทย วิกฤตแค่ไหน ทำไมถึงไม่ควรมองข้าม?

ปัญหาหนี้ของคนไทยน่ากังวลมากแค่ไหน? ตอบคำถามผ่าน 1) คนไทยมีหนี้เยอะแค่ไหน 2) สถานการณ์หนี้คนไทยรุนแรงแค่ไหน และวิธีการอยู่กับหนี้อย่างไรไม่ให้เดือดร้อน

How worrisome is the Thai people’s debt problem? Answer questions through 1) How much debt do Thai people have? and 2) How severe is the Thai people’s debt situation?, How to live with debt without getting into trouble?

<Client> <>
Home & Hope : “บ้าน” กับความหวังของคนไทย

สำรวจข้อมูลจาก 3 ปัจจัยสำคัญ : ราคาและความสามารถในการซื้อ, การเข้าถึงแหล่งงาน และการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ในการหาบ้านในฝันของคนเมืองที่อาศัยในกทม.และปริมณฑล ว่าโอกาสในการสามารถหาบ้านในฝันมีมากแค่ไหน

Explore data from 3 important factors : Price and affordability, access to job and access to public transport, in finding the dream home of city people living in Bangkok and the surrounding area. …

<Client> <>
คนไทย วิจัยอะไรกัน?

ชวนสำรวจงานวิจัยและทีสิสไทย ผ่าน 3 เทรนด์ใหญ่ ในช่วง 1 ทศวรรษ นับตั้งแต่ปี 2012 ว่างานวิจัย 545,304 ชิ้น ที่ผ่านมา คนไทย วิจัยอะไรกัน?

Explore Thai research and Thesis through 3 big trends in the decade since 2012: 545,304 pieces of research in the past, what did Thai people research?

<Client> <>
Voice of Chana

ร่วมสำรวจผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะต่อวิถีชีวิต อาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน ผ่าน Voice of Chana แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกของชาวจะนะและปัญหานิคมฯ ผ่านข้อมูลที่ชาวจะนะและกรีนพีซร่วมกันเก็บกว่าสองปี

Explore the impact of the Chana Industrial Estate on the way of life, careers, and community economy through “Voice of Chana”, a platform that will help you understand the world of the Chana peopl…

<Client> <>
TK: Question Me

เพราะการเจอคำตอบที่ชอบ เริ่มจากการตั้งคำถามที่ใช่ ให้คำถามช่วยค้นหาตัวตนของเราด้วย Quiz จาก TK Park ที่จะทำให้เราช่วยหาเส้นทางชีวิตในอนาคต

How to finding the best answer, Start by asking the right questions. Let questions help you find your identity with “Quiz” from TK Park that will help you find your future life path.

<Client> <>
2019 Disease Burden Result

ชวนทุกคนไปทำความรู้จัก “การสูญเสียปีสุขภาพดี” หรือที่เรียกว่า Disability-Adjusted Life Year (DALY) ผ่านงาน Data Visualization ที่จะช่วยให้เราเห็นว่า โรค/อาการบาดเจ็บ ไหนส่งผลให้คนไทยเสียเวลาในชีวิตไปกับการเจ็บป่วย หรือ ตาย (ก่อนวัยที่ควรจะตาย) มากที่สุด

<Client> <>
Internet Lost Education Error!

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตช่วยให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องผ่านห้องเรียนออนไลน์ การเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กบางกลุ่มในประเทศไทยจึงเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

งานนี้จะพาไปสำรวจการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียนยากจนพิเศษในประเทศไทย ผ่านไวไฟที่รัฐจัดให้บริการ อย่างไวไฟหมู่บ้านและโครงการเน็ตประชารัฐ

<Client> <>

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสทางการเมือง (Political Transparency) ปกป้องสิทธิของตัวเองและผลประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน

Explore and monitor the transparency data related to politicians and government officials in order to foster political openness, safeguard individual rights, and promote collective benefits.